tr?id=724581917660469&ev=PageView&noscript=1 Lakisääteinen työterveyshuolto (Kela I) | MedFin

TYÖTERVEYS‌​HUOLTO

Etusivu  ›  Työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto Kela I

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen työterveyshuollon palvelut. Lakisääteinen työterveys täytyy järjestää myös osa-aikaiselle ja määräaikaiselle työntekijälle. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus koskee Suomessa tehtävää työtä, johon sovelletaan työturvallisuuslakia. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuoltoa ohjaavat työterveyslaki 1383/2001 ja Hyvä työterveyshuoltokäytäntö.

Lakisääteisen työterveyshuollon laajuus riippuu yrityksen toimialasta ja työpaikasta. Se pitää sisällään työpaikkaselvityksen ja työntekijöiden terveystarkastukset. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuollon ammattilainen tutustuu työpaikan työolosuhteisiin ja turvallisuuteen. Tarve terveystarkastuksille määritellään työpaikan terveysuhkien perusteella.

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää säännölliset terveystarkastukset työterveyshuollossa, jos työssäsi on säädöksissä määriteltyä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia tekijöitä (esim. melua, jauhopölyä tai liuottimia) tai muita terveydellisiä riskejä. Nykyajan ajatustyössä suurimpia työn kuormitustekijöitä ovat kiire, keskeytykset työssä ja istuminen, joiden seurauksia ovat stressin oireet, unettomuus, elämänhallinnan ongelmat ja tuki- ja liikuntaelinten ongelmat. Edellä mainittuja pystytään ennaltaehkäisemään mm. varhaisella puuttumisella, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia kuluja, ennaltaehkäisevistä palveluista voi hakea 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 % korvausta tilikauden jälkeen.