tr?id=724581917660469&ev=PageView&noscript=1 Työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma ja varhainen tuki | MedFin

TYÖTERVEYS‌​HUOLTO

Etusivu  ›  Työterveyshuolto

Työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma ja varhainen tuki

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu kattavaan työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet, sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi lisäksi muun muassa työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä, sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja.

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto ehdottaa toimia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Työpaikkaselvitys sisältää tiedon erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä, sekä tiedon siitä, miten työnantajan tulee toimia vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Terveystarkastusten perusteena on työpaikkaselvityksessä esiin nousseiden tekijöiden yksilöllisistä vaikutuksista.

Perustyöpaikkaselvityksen lisäksi työterveyshuolto voi tehdä suunnattuja työpaikkaselvityksiä. Työterveyshenkilöstö käy työpaikalla arvioimassa ja tarvittaessa mittaamassa työpaikan terveysvaaroja. Lisäksi kyselyillä ja kartoituksilla selvitetään työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta. Työpaikkaselvitykseen kuuluu myös ensiapuvalmiuden selvittäminen.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja on ajan tasalla. Työnantajan vastuulla on työturvallisuuslain mukaisesti tunnistaa vaarat ja arvioida riskit sekä kirjata ne.

Työpaikkaselvitys järjestetään tarvittaessa työolosuhteiden ja toimintamuotojen muuttuessa, kuitenkin vähintään 3 vuoden välein.

Varhainen tuki

Varhaisella tuella tarkoitetaan kaikkia niitä tukitoimenpiteitä, jotka aloitetaan työntekijän työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Yli 20 työntekijän työpaikalta edellytetään erikseen kirjoitettua kuvausta työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä. Alle 20 työntekijän työpaikoilla käytännöt kirjataan työpaikkaselvitykseen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kuvaus voi olla myös erillisenä, ja näin me toimimme.

Sairauspoissaolojen järjestelmällinen seuranta on osa esimiestyötä ja auttaa havaitsemaan hyvissä ajoin varhaisen tuen tarpeita, ennen vakavien työkykyongelmien kehittymistä. Sairaspoissaolojen hyvään seurantaan kuuluu työkyvyn edistämisen näkökulma.