TYÖTERVEYSHUOLTO

Työntekijän sairastuminen ja tapaturmat

Missä tilanteessa työnantaja maksaa palkkaa sairausloman ajalta?

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ensimmäisten yhdeksän peräkkäisen työpäivän ajalta. Työnantajan maksamien sairauslomapäivien laskenta alkaa alusta, mikäli työntekijä on vain yhdenkin päivän töissä sairausloman jälkeen ja palaa sen jälkeen taas sairauslomalle.

Esimerkki: Työntekijä on ollut kolme päivää sairauslomalla, tullut sen jälkeen yhdeksi päiväksi töihin ja ollut sen jälkeen taas yhdeksän päivää sairaana. Näin ollen jos työntekijä on ollut sairauslomalla 12 työpäivää, niin työnantaja on velvollinen maksamaan vain ensimmäiset 9, ja loput 3 korvaa työntekijälle Kela.

Onko työnantaja velvollinen maksamaan työntekijän sairauden diagnosoinnin ja hoidon?

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työntekijän sairauden diagnosointia ja hoitoa, mikäli työnantaja ei ole vapaaehtoisesti ottanut mukaan tätä palvelua lääkärikeskuksen kanssa tekemäänsä työterveyshuollon sopimukseen.

Mitä muita työntekijän sairauteen liittyviä kuluja työnantaja korvaa?

Lain mukaan työnantaja on Kelan vaatimuksesta velvollinen maksamaan lääkärikeskukselle työntekijän työkykyarvion silloin, kun työntekijä on ollut sairauslomalla yli 60 päivää.

Tämän työn hintaan kuuluvat sairaanhoitajan tekemä työntekijän työkyvyn alustava arviointi, sen jälkeen työterveyslääkärin tekemä pakollinen arvio ja lisäksi mahdolliset muiden erikoislääkärien tekemät tutkimukset ja konsultoinnit. Mikäli sairausloma jatkuu, tällaisia arvioita voidaan jatkossa tehdä useita.

Voiko pitkään sairaana olevan työntekijän irtisanoa?

Työnantaja ei voi irtisanoa sairauslomalla olevaa työntekijää.

Mikä on työnantajan vastuu, jos työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle?

Osittaisen taloudellisen vastuun työntekijälle sairaudesta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä kantavat vain sellaiset yritykset, joissa on yli 50 työntekijää.

Mikä on työnantajan vastuu työpaikalla tapahtuvista tapaturmista?

Jokainen työnantaja on velvollinen järjestämään ja maksamaan työpaikan työtapaturmavakuutuksen. Yleensä tämä vakuutus korvaa tapaturmaan joutuneen työntekijän hoitokulut ja sairausloman palkan. Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksamasta kuluja siinä tapauksessa, että työnantaja ei ole noudattanut työturvallisuusmääräyksiä.

Kuinka tapaturmariskiä voi pienentää oikein järjestetyn työterveyshuollon avulla?

Työterveyshuolto vähentää työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien määrää, koska työantaja ei aina itse pysty arvioimaan kaikkia työntekijöiden terveyttä vaarantavia tekijöitä. Ammattilaiset voivat pitää tarpeellisena ennaltaehkäisevien ja suojaavien toimien lisäämistä. Työterveyshuolto auttaa vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja pituutta arvioimalla työolot, jotka voivat vaikuttaa kroonisista sairauksista kärsiviin työntekijöihin.

Minkä lääkärin puoleen työntekijä voi kääntyä asioissa, jotka koskevat sairauden diagnosointia ja hoitoa?

Työntekijä voi kääntyä sellaisen lääkärikeskuksen puoleen, jonka kanssa hänen työnantajallaan on työterveyshuollon sopimus ja työnantaja on vapaaehtoisesti lisännyt tällaisen mahdollisuuden kyseiseen sopimukseen.

Työntekijä voi myös ottaa yhteyttä terveyskeskuksen tai yksityispuolen lääkäriin.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän kääntymään sellaisen lääkärikeskuksen puoleen, jonka kanssa työnantajalla on työterveyshuollon sopimus?

Työnantajalla on oikeus velvoittaa työntekijä hoidattamaan itseään vain sellaisessa lääkärikeskuksessa, jonka kanssa työnantajalla on työterveyshuollon sopimus. Tästä täytyy kuitenkin olla kirjallinen maininta työsopimuksessa.

Miten tämä oikeus voi olla hyödyksi työnantajalle?

Yleensä yhden ja saman lääkärin palveluiden käyttäminen auttaa vähentämään sairauspoissaolojen määrää ja pituutta, koska lääkäri tuntee ennalta potilaansa terveydentilan
ja hänen työpaikallaan vallitsevat haittatekijät.

Kuka maksaa työntekijän hoidon?

Mikäli yrityksen ja lääkärikeskuksen väliseen sopimukseen sisältyy työntekijöiden hoito, sen maksaa työnantaja. Muussa tapauksessa työntekijä valitsee itse, meneekö hän omaan laskuunsa hoitoon kunnalliselle vai yksityiselle puolelle.