TYÖTERVEYSHUOLTO

TYÖPAIKKASELVITYS

Kuka tekee työpaikkaselvityksen ja riskiarvioinnin, eli arvioi töihin liittyvät keskeiset terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat tekijät?

Työpaikkaselvityksen toteuttamiseen osallistuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon ammattihenkilöitä: työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri.

Mitä varten työpaikkaselvitys tehdään?

Työpaikkaselvitys on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa, ja sen avulla arvioidaan työn, työyhteisön ja työympäristön vaikutukset terveyteen ja työkykyyn.

Kuinka usein työpaikkaselvitys tehdään?

Työpaikkaselvitys tehdään aina yrityksen toiminnan alkaessa, sen muuttuessa tai työterveyshuoltoon kerääntyneen tiedon perusteella.

Työpaikkaselvityksen tulee olla ajantasainen, eli se on päivitettävä ainakin 3−5 vuoden välein. Esimerkiksi rakennusalalla se on päivitettävä vähintään kerran kolmessa vuodessa, toimistoalalla taas kerran viidessä vuodessa.

Selvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Jos yrityksellä on useita työpaikkoja, missä työpaikkakäynti järjestetään?

Jos työpaikkojen olosuhteet ja niissä tehtävät työt ovat samanlaiset, riittää, että työpaikkakäynti järjestetään vain yhdellä työpaikalla.

Jos esimerkiksi rakennusyrityksellä on useita rakennusmaita ja kaikkialla tehdään pintaremonttia, työpaikkakäynti järjestetään vain yhdelle työpaikalle. Jos taas yhdellä rakennusmaalla tehdään betonivalutöitä ja toisella telineasennusta, työpaikkakäynti järjestetään molemmille rakennusmaille.

Jos yritys vuokraa työvoimaa, täytyykö yrityksen järjestää työpaikkakäynti?

Vuokrayrityksellä ei ole oikeutta teettää työpaikkaselvitystä käyttäjäyrityksen tiloissa.

Vuokratyössä käyttäjäyrityksen vastuulla on työskentelypaikan työn ja työolosuhteiden vaarojen selvittäminen ja arviointi. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto tekee työntekopaikalla työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn vaarojen terveydellinen merkitys.

Vuokrayrityksen tulee järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja kertoa vuokratyöntekijälle, miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty.

Yhteistyö vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on välttämätöntä, jotta myös vuokratyöntekijän työterveyshuolto saa tiedon työntekopaikan olosuhteista ja pystyy huolehtimaan tarpeellisista terveystarkastuksista sekä opastuksesta ja perehdytyksestä omalta osaltaan.

Vuokrayritys on vastuussa siitä, että sen työterveyshuolto saa käyttäjäyritykseltä riittävät ja ajantasaiset tiedot vuokratyöntekijän työpaikan terveydellisistä olosuhteista.